سالن رنگ

سالن رنگ ایران خودرو خراسان:

ﭘﺮوژه اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻟﻦ رﻧﮓ با وسعت بالغ بر 34378 متر مربع از ﺗﺎرﯾﺦ 1379 اﺳﺘﺎرت ﺧﻮرد با وجود ﺣﺟﻢ ﺑﺎﻻي ﺗﺟﻬﻴﺰات و ماشین آلات در اﺴﻔﻨﺪماه ۱۳۸۵ ﻓﺎز یک آن ،ﺸﺎﻤﻞ مرﺣﻟﻪ ﭘﻴﺷﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﺑﻬـﺮﻩ ﺑـﺮداري رﺴـﻴﺪ در اﻳـﻦ زمـﺎن ﺑـﺎ ﺗﻮﺠﻪ ﺑﻪ زمانبر ﺑـﻮدن اجـﺮاي ﻓـﺎز ۲ ﭘـﺮوژﻩ و از ﻃﺮﻓـﻲ رﺴـﻴﺪن ﻫﺮﭼـﻪ ﺴـﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑـﻪ مرﺣﻟـﻪ ﺗﻮﻠﻴـﺪ ﻧﻬـﺎﻳــﻲ و ﺑﺎزﮔﺷـﺖ ﺴـﺮماﻳﻪ ،ﺴـﺎﺧﺖ ﺴـﺎلنی ﺑـﺎ ﺣﺟﻢکم در دﺴﺘﻮر کار قرار ﮔﺮﻓﺖ که اﻳﻦ ﺴالن در اردﻳﺒﻬﺷﺖ ماﻩ ۱۳۸۶ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداري رﺴﻴﺪ.
در اردیبهشت ماه 1387 سالن رنگ ایران خودرو خراسان با اتمام فاز2 پروژه وارد فاز تولید گردید.این سالن بصورت 3 شیفت کاری با ظرفیت 6 دستگاه در ساعت تولید خود را آغاز کرد و در سال 95 به ﻇﺮﻓﻴـﺖ ۲۵ دﺴـﺘﮕﺎﻩ در ﺴـﺎﻋﺖ ﻤﻌﺎدل رﻧﮓ آمیزی ۱۵۰۰۰۰ﺑﺪﻧﻪ در سال رسید. در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ با توجه به اجراء پروژه های بهبود واصلاح تجهیزات ،ظرفیت تولید 33 دﺴـﺘﮕﺎﻩ بدنه در ﺴـﺎﻋﺖ که ﻤﻌﺎدل رﻧﮓ آمیزی 200۰۰۰ ﺑﺪﻧﻪ در سال ﻤـﻲ ﺑﺎﺸـﺪ .
ﺴﺎﻠﻦ رﻧﮓ ۲ : ﺗﻮﻠﻴﺪات وﻳﮋﻩ( بدنه های سوزوکی و هایما ) اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 12 بدنه در روز در اردﻳﺒﻬﺷﺖ ۸۶ راﻩ اﻧﺪازي ﺸﺪ در حال حاضر با توجه به اجراء پروژه های بهبود واصلاح تجهیزات ورباتیک نمودن خط پاشش ،ظرفیت اسمی سالن 4 بدنه در ساعت ویا 10 ست اقلام پلیمری خودرو هایSUV در ساعت می باشد.
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺧﻮدروﻫﺎﻳــﻲ ﻜﻪ ﺗﻮﺴﻂ ﺧﻮد ﺸﺮﻜﺖ ﺗﻮﻠﻴـﺪ ﻤـﻲ ﺸـﻮﻧﺪ ﺸـﺎﻤﻞ اﻧـﻮاع ﻜﻼس ﻫﺎي ۴۰۵ ، ﭘﺎرس ، گراند ویتارا ﻤﺤﺼﻮل ﺠﺪﻳـﺪ ﮔـﺮوﻩ اﻳـﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻨﺎم ﻫﺎﻳﻣﺎ S5،S7ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﻧﺎﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻠﻴﺪي ﺸﺮﻜﺖ ﻘﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺴـﺖ.
مراحل تولید در سالن رنگ شامل ﻋﻣﻟﻴـــﺎت ﭘﻴﺷـــﺮﻧﮓ ( PT , ED & ED Sanding) ، ﺴـﻴﻟﺮ و ﭘــﻲ وي ﺴـﻲ ، ﭘﺎﺸـﺶ آستر ،پاشش ﺑـﻴﺲ و کیلروبعد از آن ﻋﻣﻟﻴﺎت ﭘﺨﺖ رﻧﮓ در ﻜﻮرﻩ و ﭘﻮﻠﻴﺷﻛﺎري می باشد.
ربات.jpgبا توجه به نصب و راه اندازی ربات های سالن رنگ از ابتدای سال 96 توسط شرکت سمز فرانسه انجام گرفته، که کلیه مراحل پاشش آستر، ٍبیس وکیلر بدنه های تولیدی با پاشش ربات انجام می گردد.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻞ ﺳﺎﻟﻦ:

تراز یک یا طبقه همکف(تراز 0/0 متر):کلیه عملیات پولیشکاری،سنگ زنی،پاشش سیلر و pvc،عملیات INSPECTION ،عملیات REPAIR SPOT و Heavy repair،و شستشوی اسکیدها در این تراز انجام می گیرد.
تراز2 یا نیم طبقه اول(تراز 5/5 متر):در این تراز Storage Area قرار گرفته است.ضمنا" پایه حوض های فسفاته و ED نیز دراین تراز قرار دارد.
تراز 3 یا طبقه اول(تراز 4/9 متر):ورود بدنه از سالن بدنه سازی به سالن رنگ در این تراز انجام می گردد.در این تراز عملیات شستشوی بدنه ،فسفاته،رنگ الکتروفوز،پاشش رنگ آستر و رویه انجام می شود. کوره ها در این تراز قرار دارند.
تراز 4 یا نیم طبقه دوم(تراز 2/14 متر):عملیات Primer color selection ، color selection Top coat در این تراز انجام می شود
تراز5 یا طبقه دوم (تراز 21.5 متر):در این طبقه عملیات پالایش هوای تغذیه کابین های پاشش،محیط های کاری توسط 10 دستگاه هواساز انجام می شود

۱ . ﭘﻴﺷﺮﻧﮓ

ﻓﺎز ﻳﻚ ﺴﺎلن رﻧﮓ ﺸﺎﻤﻞ مرﺣﻟﻪ ﭘﻴﺷﺮﻧﮓ از ﺗﻮﻠﻴﺪ ﺧـﻮدرو در ﺴـﺎﻠﻦ رﻧـﮓ اﺴـﺖ. ﻳﻛـﻲ از ﺸـﺮﻜـﺘﻬﺎﻳــﻲ ﻜـﻪ در راﻩ اﻧـﺪازي اﻳـﻦ ﻓـﺎز دﺧﻴـﻞ ﺑـﻮدﻩ اﺴﺖ شرکت DURR آلمان بوده است. کار اصلی قسمت پیش رنگ آماده ﺴـﺎزيي ﺑﺪﻧـﻪ ﺠﻬـﺖ ﻧﺷﺳـﺘﻦ ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎي رﻧـﮓ بر روی ﺑﺪﻧـﻪ و محافظت از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي اﺻﻟﻲ رﻧﮓ و ﺧﻮد ﺑﺪﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻤﻞ مخرب می ﺑﺎﺸﺪ. از ﺠﻣﻟـﻪ تکنولوژي ﻫـﺎي مـﻮرد اﺴـﺘﻔﺎدﻩ ﺸـﺮﻜﺖ DURR در اﻳـﻦ قسمت ﻓﻨـﺎوري RODIP3 اﺴـﺖ که آﺧـﺮﻳﻦ ﻧﺳـﻞ از تکنولوژی Rotation dip مـﻲ ﺑﺎﺸـﺪ. در ﻧﺳـﻞ اول از اﻳـﻦ تکنولوژی در ﻓﺮایند الکـﺘﺮودﭘﻮزﻳﺷــﻦ ، در ﺣﺎﻠــﺖ ﻏﻮﻃــﻪ وري ﺑــﺎ ﭼــﺮﺧﺶ ۱۸۰ درﺠــﻪ ﺑﺪﻧــﻪ داﺧــﻞ ﺣــﻮض مــﻮاد ﻻﻳــﻪ رﻧــﮓ ﺑــﺮ روي آن میﻧﺷــﻴﻨﺪ. در تکامل اﻳــﻦ ﻓﻨـــــﺎوري در RODIP2 میزان ﭼــﺮﺧﺶ ﺑــﻪ ۲۷۰ درﺠــﻪ و در RODIP3 ﺑﺪﻧــﻪ ﺑــﺎ ﭼــﺮﺧﺶ ۳۶۰ درﺠــﻪ داﺧــﻞ ﺣــﻮض ﻤــﻮاد و اﻋﻣــﺎل ﺠﺮﻳــﺎن الکتریستیه لایه رنگED را به خود می گیرد که اﻳﻦامر ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﻮذ ﻻﻳﻪ ED ﺑﻪ کوچیکترین منافذ و درزﻫﺎي موجود در ﺑﺪﻧـﻪ ومحافظت ۱۰۰% از ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو ﻤﻲ ﺸﻮد.
ﺧﻂ ﭘﻴﺷﺮﻧﮓ ﺸﺮﻜﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺴﺎن ﺑﺳﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻩ کل اﻳﻦ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت مکاﻧﻴﺰﻩ ﻋﻣﻞ ﻤﻲ ﻜﻨﺪ لذا اﻫﻣﻴﺖ ﻘﺪرت ﻧﻈﺎرت و اﻋﻣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻤﻮرد ﻧﻴﺎز در آ ن در ﻫﺮ ﻠﺤﻈﻪ ، کاملا" مشخص اﺴﺖ.از دﻳﮕﺮ ﺗﻛﻨﻮﻠﻮژي ﻫﺎي ﻤﻮرد اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﺸﺮﻜﺖ DURR در ﻓﺎز۱ اﺴﺘﻔﺎدﻩ از ﺴﻴﺳﺘﻢEMOS اﺴﺖ . ﺑﺎ اﺴﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﺴﻴﺳﺘﻢ امکان موﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ کاﻤـﻞ و اﻋﻣـﺎل ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات در ﺗﻨﻈﻴﻣـﺎت ﺧـﻂ ﭘﻴﺷﺮﻧﮓ موﺠﻮد اﺴﺖ. اﻳﻦ ﺴﻴﺳﺘﻢ داراي قاﺑﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳــﻲ اﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ که کنترلر ﺴﻴﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺻـﻮرت wireless و از راﻩ دور می ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺮﺧﻲ ازٓ setting ان را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ.
ﺸﺮح ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻠﻴﺪي در ﺴﺎﻠﻦ رﻧﮓ :
رﻧﮓ امیزی ﺧﻮدرو در اﻳﻦ ﺴﺎلن ﺸﺎﻤﻞ۴ مرﺣﻟﻪ اﺻﻟﻲمی ﺑﺎﺸﺪ :

خط پیشرنگ:

ﻓﺎز ﻳﻚ ﺴﺎلن رﻧﮓ ﺸﺎﻤﻞ مرﺣﻟﻪ ﭘﻴﺷﺮﻧﮓ از ﺗﻮﻠﻴﺪ ﺧـﻮدرو در ﺴـﺎﻠﻦ رﻧـﮓ اﺴـﺖ. ﻳﻛـﻲ از ﺸـﺮﻜـﺘﻬﺎﻳــﻲ ﻜـﻪ در راﻩ اﻧـﺪازي اﻳـﻦ ﻓـﺎز دﺧﻴـﻞ ﺑـﻮدﻩ اﺴﺖ شرکت DURR آلمان بوده است. کار اصلی قسمت پیش رنگ آماده ﺴـﺎزيي ﺑﺪﻧـﻪ ﺠﻬـﺖ ﻧﺷﺳـﺘﻦ ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎي رﻧـﮓ بر روی ﺑﺪﻧـﻪ و محافظت از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي اﺻﻟﻲ رﻧﮓ و ﺧﻮد ﺑﺪﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻤﻞ مخرب می ﺑﺎﺸﺪ. از ﺠﻣﻟـﻪ تکنولوژي ﻫـﺎي مـﻮرد اﺴـﺘﻔﺎدﻩ ﺸـﺮﻜﺖ DURR در اﻳـﻦ قسمت ﻓﻨـﺎوري RODIP3 اﺴـﺖ که آﺧـﺮﻳﻦ ﻧﺳـﻞ از تکنولوژی Rotation dip مـﻲ ﺑﺎﺸـﺪ. در ﻧﺳـﻞ اول از اﻳـﻦ تکنولوژی در ﻓﺮایند الکـﺘﺮودﭘﻮزﻳﺷــﻦ ، در ﺣﺎﻠــﺖ ﻏﻮﻃــﻪ وري ﺑــﺎ ﭼــﺮﺧﺶ ۱۸۰ درﺠــﻪ ﺑﺪﻧــﻪ داﺧــﻞ ﺣــﻮض مــﻮاد ﻻﻳــﻪ رﻧــﮓ ﺑــﺮ روي آن میﻧﺷــﻴﻨﺪ. در تکامل اﻳــﻦ ﻓﻨـــــﺎوري در RODIP2 میزان ﭼــﺮﺧﺶ ﺑــﻪ ۲۷۰ درﺠــﻪ و در RODIP3 ﺑﺪﻧــﻪ ﺑــﺎ ﭼــﺮﺧﺶ ۳۶۰ درﺠــﻪ داﺧــﻞ ﺣــﻮض ﻤــﻮاد و اﻋﻣــﺎل ﺠﺮﻳــﺎن الکتریستیه لایه رنگED را به خود می گیرد که اﻳﻦامر ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﻮذ ﻻﻳﻪ ED ﺑﻪ کوچیکترین منافذ و درزﻫﺎي موجود در ﺑﺪﻧـﻪ ومحافظت ۱۰۰% از ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو ﻤﻲ ﺸﻮد.
ﺧﻂ ﭘﻴﺷﺮﻧﮓ ﺸﺮﻜﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺴﺎن ﺑﺳﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻩ کل اﻳﻦ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت مکاﻧﻴﺰﻩ ﻋﻣﻞ ﻤﻲ ﻜﻨﺪ لذا اﻫﻣﻴﺖ ﻘﺪرت ﻧﻈﺎرت و اﻋﻣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻤﻮرد ﻧﻴﺎز در آ ن در ﻫﺮ ﻠﺤﻈﻪ ، کاملا" مشخص اﺴﺖ.از دﻳﮕﺮ ﺗﻛﻨﻮﻠﻮژي ﻫﺎي ﻤﻮرد اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﺸﺮﻜﺖ DURR در ﻓﺎز۱ اﺴﺘﻔﺎدﻩ از ﺴﻴﺳﺘﻢEMOS اﺴﺖ . ﺑﺎ اﺴﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﺴﻴﺳﺘﻢ امکان موﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ کاﻤـﻞ و اﻋﻣـﺎل ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات در ﺗﻨﻈﻴﻣـﺎت ﺧـﻂ ﭘﻴﺷﺮﻧﮓ موﺠﻮد اﺴﺖ. اﻳﻦ ﺴﻴﺳﺘﻢ داراي قاﺑﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳــﻲ اﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ که کنترلر ﺴﻴﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺻـﻮرت wireless و از راﻩ دور می ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺮﺧﻲ ازٓ setting ان را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ.
ﺸﺮح ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻠﻴﺪي در ﺴﺎﻠﻦ رﻧﮓ :
رﻧﮓ امیزی ﺧﻮدرو در اﻳﻦ ﺴﺎلن ﺸﺎﻤﻞ۴ مرﺣﻟﻪ اﺻﻟﻲمی ﺑﺎﺸﺪ :

۱ . ﭘﻴﺷﺮﻧﮓ

که خود شامل دو مرحله می باشد:
اﻠـﻒ- : ( pre treatment) PT معنای لغوی آن ﻓﻌﺎﻠﻴـﺖ اﺑﺘـﺪاﻳــﻲ ﻳـﺎ ﺑـﻴﺶ آماده ﺴـﺎزي ﻤـﻲ ﺑﺎﺸـﺪکه ﺸـﺎﻤﻞ ﻤﺮاﺣـﻞ ﭼﺮﺑﻴﮕﻴــﺮيي، آبکشی،ﻓﻌﺎﻠﺳــﺎزيي و ﻓﺳــﻔﺎﺗﻪ مــﻲ ﺑﺎﺸــﺪ.. ﻫــﺪف از ﭼﺮﺑﻴﮕﻴــﺮيي ﺣــﺬف روغن ها و آلودگی های انتقالی از سالن بدنه سازی می باشد .ﻫـﺪف از ﻓﺳـﻔﺎﺗﻪ ﺗﺷـﻛﻴﻞ ﻻﻳـﻪ اي ﻧـﺎﻫﻣﻮار و زیگزاکی ﺑـﺮ روي ﺴـﻄﺢ ﺑﺪﻧـﻪ ﺠﻬـﺖ ﻧﺷﺳـﺖ ﺑﻬﺘـﺮ ﻻﻳـﻪED رﻧﮓ اﺴﺖ .
ب-Electro Deposition) ED):اﻳــﻦ ﻤﺮﺣﻟــﻪ در واﻘــﻊ ﻧﺷﺳــﺖ رﻧــﮓ ﺗﻮﺴــﻂ ﺠﺮﻳــﺎن اﻠﻛـﺘﺮﻳﻛــﻲ ﺑــﺮ روي ﺴﻄﺢ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﺳﻔﺎﺗﻪ ﺸﺪﻩ ﻤﻲ ﺑﺎﺸﺪ.ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺠﻟـﻮﮔﻴﺮي از ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ زﻧـﮓ زدﮔـﻲ و ﺧـﻮردﮔﻲ در ﺗﻣـﺎم ﻧﻗـﺎط ﭘﻴـﺪا و ﭘﻨﻬﺎن میﺑﺎﺸد.

بخش سیلر و PVC:

۲ -ﺴﻴﻟﺮ و ﭘـﻲ وي ﺴﻲ:
ﺸﺎﻤﻞ دو ﻤﺮﺣﻟﻪ ﻤﻲ ﺑﺎﺸﺪ:
اﻠـــﻒ-ﺴـــﻴﻟﺮ:اﻋﻣـــﺎل ﺴـــﻴﻟﺮ درمحل ﻫـــﺎي ﺑـــﻴﻦ دو ورق و ﮔﭙﻬـــﺎي ﺑﺪﻧـــﻪ ﺠﻬـــﺖ ﺠﻟـــﻮﮔﻴﺮي از ﻠـــﺮزش ، ﺴـــﺮ و ﺻـــﺪاي ﺑﺪﻧـــﻪ و ﻫﻣﭽﻨﻴﻦ ﺠﻟﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ آب ﺻﻮرت ﻤﻲ ﮔﻴﺮد .
ب- ﭘـــﻲ وي ﺴــﻲ:اﻋﻣــﺎل ان از ﺠﻬــﺖ ﻋــﺎﻳﻖ ﻧﻣــﻮدن ﺑﺪﻧــﻪ در ﻤﻗﺎﺑــﻞ ﺴــﺮ و ﺻــﺪا و ﻫﻣﭽﻨــﻴﻦ ﻤﻗــﺎوم ﻧﻣــﻮدن ﺑﺪﻧــﻪ در
ﻤﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﺴﻨﮕﺮﻳﺰﻩ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ زﻳﺮ و اﻃﺮاف ﺑﺪﻧﻪ ﻤـﻲ ﺑﺎﺸـﺪ. ﻧﺼـﺐ اﻳﺰوﻠـﻪ ﻫـﺎي ﺻـﺪاﮔﻴﺮ ﺑـﺮ روي ﻧﻗـﺎط ﻤﺨﺘﻟـﻒ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻤﺮﺣﻟﻪ اﻧﺟﺎم ﻤﻲ ﮔﻴﺮد.

ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺸﺶ آستر،رویه و کیلر:

لایه آستر:ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺳﺒﻨﺪﮔﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي روﻳــﻲ ﺑﻴﺲ وکیلر(ﺑﻪ ﻻﻳﻪED ) ﻤﻲ ﺑﺎﺸﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑـﺪون اﻋﻣـﺎل اﻳـﻦ ﻻﻳـﻪ ،ﻻﻳـﻪ رﻧـﮓ ﺑﻴﺲ ﺑﺮ روی ﺴـﻄﺢED اﻋﻣـﺎل ﮔـﺮدد ﺑـﻪ ﻋﻟـﺖ ﭼﺳـﺒﻨﺪﮔﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺷـﺖ .در واﻘـﻊ اﻳـﻦ ﻻﻳـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان واﺴـﻄﻪ اي ﺠﻬـﺖ ﺗـﺎﻤﻴﻦ ﭼﺳﺒﻨﺪﮔﻲ ﻤﻨﺎﺴﺐ ﻻﻳﻪED ﺑﻪ رﻧﮓ روﻳﻪ ﻤﻲ ﺑﺎﺸﺪ .
رنگ رویه شامل دو مرحله: بیس و کیلر می باشد:
اﻠﻒ-ﻻﻳﻪ ﺑﻴﺲ :ﻫﻣﺎن رﻧﮓ ﻇﺎﻫﺮي ﺧﻮدرو اﺴﺖ که ﻤﺷﺘﺮي ﻤﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻜﻪ رﻧﮕﻬﺎي ﻤﺨﺘﻟﻒ ﻧﻗﺮﻩ اي،ﺴﻔﻴﺪ،ﺧﺎﻜﺳﺘﺮي،ﺑﮋ ...ﻤﻲ ﺑﺎﺸﺪ
ب-ﻻﻳــــﻪ ﻜﻴﻟــــﺮ:ﻫــــﺪف از اﻳــــﻦ ﻤﺮﺣﻟــــﻪ ﻤﻗــــﺎوم ﻧﻣــــﻮدن ﻻﻳــــﻪ ﺑــــﻴﺲ در ﻤﻗﺎﺑــــﻞ اﻧــــﻮاع ﺗﻐﻴﻴــــﺮات ﺠــــﻮي و رﻃﻮﺑــــﺖ ﻤــــﻲ ﺑﺎﺸــــﺪ و ﻫﻣﭽﻨــــﻴﻦ ﺑﺎﻋــــﺚ ﺑﺮاﻘﻴﺖ،درﺧﺷﻨﺪﮔﻲ و زﻳﺒﺎﻳــﻲ ﺧﻮدرو ﻤﻲ ﮔﺮدد .

بخش پولیشکاری:

ﭘﺲ از ﮔﺬر ﺑﺪﻧﻪ از ﻜﻟﻴﻪ ﻤﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪﻧﻪ رﻧﮓ ﺸﺪﻩ داراي اﻳﺮادات ﻜﻴﻔﻲ ﺑﺎﺸﺪ ﻘﺒﻞ از ارﺴﺎل ﺑـﻪ ﺴـﺎﻠﻦ ﺗﺰﺋـــﻴﻨﺎت می بایستی کلیه بدنه ایرادات رفع گرددعملیات رفع ایرادات در کابین های پولیشکاری،تاچ آپ ،Wet sanding و ED sanding اﻧﺟﺎم ﻤـﻲ ﺸـﻮد . در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻜـﻪ ﺑﺪﻧـﻪ ﻫﻴــﭽﮕﻮﻧﻪ اﻳـﺮادي ﻧﺪاﺸـﺘﻪ ﺑﺎﺸـﺪ ﺗﺟـﺎري ﺴـﺎزي ﺸـﺪﻩ وﺑـﻪ ﺴـﺎﻠﻦ ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﺠﻬﺖ اﻧﺟﺎم ﺴﺎﻳﺮ ﭘﺮوﺴﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻠﻴﺪ ﺧﻮدرو ارﺴﺎل ﻤﻲ ﮔﺮدد .

EnglishIran