ترکیب سهامداران، اعضای هیئت مدیره و صورت های مالی

ترکیب سهامداران، اعضای هیئت مدیره و صورت های مالی شرکت به شرح ذیل می باشند:

ترکیب سهامداران
نامتعداد سهام
- -
- -
- -
- -
- -
اعضای هیئت مدیره
نامسمت
سید رضا نوروز زاده رئيس هیئت مديره
علی ظفرزاده نائب رئیس هيئت مديره
امین اله حدادی عضو هيئت مديره
جعفركمالي عضو هيئت مديره
بیژن زاهدی فرد مديرعامل و عضو هيئت مديره
EnglishIran