ترکیب سهامداران، اعضای هیئت مدیره و صورت های مالی

ترکیب سهامداران، اعضای هیئت مدیره و صورت های مالی شرکت به شرح ذیل می باشند:

ترکیب سهامداران
نامتعداد سهام
- -
- -
- -
- -
- -
اعضای هیئت مدیره
نامسمت
علیرضا بخت آزما رئيس هیئت مديره
علی ظفرزاده نائب رئیس هيئت مديره
جمال جمشیدی عضو هيئت مديره
جعفركمالي عضو هيئت مديره
بیژن زاهدی فرد مديرعامل و عضو هيئت مديره
EnglishIran